Tempus projekat CD_JEP-16160-2001 "Innovation of Computer Science Curriculum in Higher Education" je finansiran od strane EU. Tip projekta je JEP u trajanju od tri godine. Projekat je počeo 2002. a završen je 2005. godine.

Projekat Tempus Project SCM C015A05-SCG "Pilot Implementation of ECTS" je finansiran od strane EU. Projekat je dvogodišnji SCM projekat i počeo je 2005, a završen je 2006. godine.

Osnovni cilj ovog projekta jeste da pokaže da se varijacije u potrošnji mogu značajno redukovati primenom dinamičkog tarifnog sistema. Cilj je da se na osnovu prikupljenih i merenih podataka projektuje simulacioni model...